Бухгалтерський облік - що це таке?

Під бухгалтерським обліком слід розуміти упорядковану систему реєстрації, вимірювання, збору, передачі та узагальнення інформації про діяльність конкретного підприємства. При цьому, об’єктами бухгалтерського обліку ми можемо назвати майно організації, різні господарські операції, зобов'язання, які здійснюються організацією в період її діяльності. Слід відмітити, що бухгалтерський облік веде своє існування з давнини. Ще у 2000 році до нашої ери розвиненими системами обліку користувалися у Китаї. Елементи подвійного запису існували у ранньохристиянському Римі. Науковці вважають, що  систематизацію бухгалтерського обліку вперше провів Лука Пачолі, котрий був францисканським чернецем. Він упорядкував Трактат про записи і рахунки, котрий потім був перекладений на безліч мов. Саме завдяки цьому рукопису бухгалтерський облік почали розвивати як науку.

Тлумачення цієї книги актуальні і тепер. Так, ведення бухгалтерського обліку спрямоване, перш за все, на формування достовірної і повної інформації про майновий стан і діяльність організації, котра необхідна керівникам, учасникам, засновникам та власникам майна організації. При оцінці та вимірюванні господарських операцій, і ще й при відображенні у фінансовій звітності їх результатів, користуються принципами бухгалтерського обліку (фото 1).

Бухгалтерський облік - що це таке? - фото 1

Зараз до основних принципів відносяться: принцип автономності, собівартості, грошової оцінки, правомочності, доказовості, безперервності, закріплення власності, обачності, нарахування, дискретності, періодизації, реалізації, облікової політики. Так, згідно принципу автономності, облік своєї діяльності підприємство веде автономно, тобто незалежно від власників капіталу. Також підприємство звітує фінансово, несе майнову відповідальність, визначає результати господарювання, сплачує податки та здійснює розрахунки з інвесторами, кредиторами і дебіторами. Крім того, підприємство здійснює господарську діяльність постійно і безперервно. Всі господарські операції повинні документуватися (фото 2).

Бухгалтерський облік - що це таке? - фото 2

Також в бухгалтерському обліку слід застосовувати методи, які запобігатимуть заниженню оцінки витрат і зобов’язань, а також завищенню оцінки доходів і активів підприємства. Облікова політика, прийнята на підприємстві, повинна застосовуватися кожного року. Зміна політики може відбутися тільки у випадках, котрі передбачені національнім стандартом бухгалтерського обліку. Щоб визначити за звітний період фінансовий результат, необхідно порівняти доходи підприємства з його витратами. При цьому, узагальнення і вимірювання всіх без виключення господарських операції потрібно проводити єдиною грошовою одиницею (фото 3).

Бухгалтерський облік - що це таке? - фото 3

Таким чином, принципи бухгалтерського обліку доповнюють одне одного. Вони забезпечують виконання загальноекономічних, контрольних та інформаційних функцій в мікроекономічному середовищі. До предмета бухгалтерського обліку можемо віднести відтворення, тобто споживання, обіг, розподіл коштів, виробництво. Кожне підприємство має своє майно. Це господарські засоби, котрі утворюються за рахунок позичення коштів, прибутку, вкладень засновників. На кожному підприємстві є своя виробнича сфера. Саме фінансові і трудові затрати на це виробництво і відображуються у бухгалтерському обліку (фото 4).

Бухгалтерський облік - що це таке? - фото 4

До методів бухгалтерського обліку слід відносити: інвентаризацію, калькуляцію, документацію, оцінювання, звітність, баланс, подвійних запис, систему бухгалтерських рахунків. Також є декілька видів бухгалтерського обліку: облік доходів, основних засобів, операцій на рахунках, касових операцій (фото 5).

Бухгалтерський облік - що це таке? - фото 5